รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11150 1 ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 10 ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 11 ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 2 คลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 3 ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 4 ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 5 ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 6 คลองห้าร้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 7 คลองฝรั่ง ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 8 คลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
11150 9 ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย(11150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไทรน้อย หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
2.บ้านไทรน้อย หมู่ 10 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
3.บ้านไทรน้อย หมู่ 11 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
4.บ้านคลองตาคล้าย หมู่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
5.บ้านไทรน้อย หมู่ 3 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
6.บ้านไทรน้อย หมู่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
7.บ้านไทรน้อย หมู่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
8.บ้านคลองห้าร้อย หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
9.บ้านคลองฝรั่ง หมู่ 7 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
10.บ้านคลองตาคล้าย หมู่ 8 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
11.บ้านไทรน้อย หมู่ 9 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150