รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11000 1 วัดแดง ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 2 คลองบางกำลัง ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 3 คลองหลุมมะดัน ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 4 ไทรม้าเหนือ ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 5 ไทรม้าใต้ ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 6 บางประดู่ ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี(11000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวัดแดง หมู่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
2.บ้านคลองบางกำลัง หมู่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
3.บ้านคลองหลุมมะดัน หมู่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
4.บ้านไทรม้าเหนือ หมู่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
5.บ้านไทรม้าใต้ หมู่ 5 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
6.บ้านบางประดู่ หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000