รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11150 1 กระท่อมมืด ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 10 คลองหนึ่ง ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 11 ใหม่ ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 2 เจ้าเฟื้อง ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 3 ปลายคลองขุนศรี ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 4 บางโอ ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 5 ไทรใหญ่ ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 6 สามเมือง ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 7 มิ่งขวัญ ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 8 คลองสอง ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
11150 9 คลองหม่อมแช่ม ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย(11150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านกระท่อมมืด หมู่ 1 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
2.บ้านคลองหนึ่ง หมู่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
3.บ้านใหม่ หมู่ 11 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
4.บ้านเจ้าเฟื้อง หมู่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
5.บ้านปลายคลองขุนศรี หมู่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
6.บ้านบางโอ หมู่ 4 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
7.บ้านไทรใหญ่ หมู่ 5 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
8.บ้านสามเมือง หมู่ 6 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
9.บ้านมิ่งขวัญ หมู่ 7 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
10.บ้านคลองสอง หมู่ 8 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150
11.บ้านคลองหม่อมแช่ม หมู่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไทรน้อย รหัสไปรษณีย์ 11150