รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73130 01 ไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
73130 02 หนองปรง ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
73130 03 คลองบางเลน ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
73130 04 ไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
73130 05 ไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
73130 06 ไผ่เกาะ ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
73130 07 เกาะเล็ด ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน(73130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไผ่ล้อม หมู่ 1 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
2.บ้านหนองปรง หมู่ 2 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
3.บ้านคลองบางเลน หมู่ 3 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
4.บ้านไผ่หูช้าง หมู่ 4 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
5.บ้านไผ่หูช้าง หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
6.บ้านไผ่เกาะ หมู่ 6 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
7.บ้านเกาะเล็ด หมู่ 7 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130