Font Size

Text Size
เกี่ยวกับศูนย์ ความเป็นมา

ความเป็นมา

  • เขียนโดย Administrator
  • วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 17:18 น.
SHARE STORE:
Digg
 

โครงการ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทยไทย เพื่อการขยายการรับรู้และการมีส่วนร่วม”

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ผ่านการขับเคลื่อนในประเด็นสำคัญๆ อย่างน้อย 10 เรื่อง โดยจัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะๆ แต่การดำเนินการดังกล่าว ยังขาดการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากทุกภาคีและเวทีอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูล รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและน่าสนใจออกสู่สาธารณชน

ดังนั้น สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย” ขึ้นเพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศไทยในแต่ละด้านมาจัดเก็บและเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และผ่านสื่อมวลชนทั่วไปทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคีต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและผ่านสื่อมวลชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ขึ้น เพื่อดำเนินการประสานงานสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศในมิติต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถครอบคลุมความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด อย่างครบถ้วนรอบด้าน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย เพื่อการขยายการรับรู้และการมีส่วนร่วม” ขึ้น โดยมีการขยายงานด้านรายงานข่าวและการผลิตสารคดีเชิงข่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งจะทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการรายงานข่าวการผลิตสารคดีเชิงข่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น และทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการเผยแพร่ของสำนักงานปฏิรูป (สปร.)

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here เกี่ยวกับศูนย์ ความเป็นมา
ยืมเงิน