Font Size

Text Size
แวดวงภาคี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใครมีสิทธิ...ตัดสินใจ ?

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 21:58 น.
SHARE STORE:
Digg
 

วันที่ 28 เมษายน คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน จัดงานสัมมนา เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ใครมีสิทธิ...ตัดสินใจ ?” ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึงทางเลือกการใช้พลังงานทางเลือกอื่น  และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกระบวนการใช้สิทธิในการตัดสินเกี่ยว กับโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งนี้จะนำผลสรุปจากการสัมมนาดังกล่าวจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here แวดวงภาคี
ยืมเงิน