Font Size

Text Size

การเมือง

# Item title Created Hits
1 "สาวตรี สุขศรี" แก้ ม.112 ล้มขบวนการอ้างเจ้า วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:22 น. 649
2 จรัส สุวรรณมาลา "เลือกตั้งทะเลาะกันเรื่องนโยบายคือปฏิรูป" วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 14:13 น. 892
3 ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ “ต้องปฏิวัฒนะ คือเปลี่ยนหลักการประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 11:51 น. 411
4 “สิริพรรณ นกสวน สวัสดี” “พรรคการเมืองไม่ขายนโยบาย จุดอ่อนในกระแสปฏิรูปที่ไปไม่ถึงฝัน” วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 17:57 น. 490
5 เสียงส่งท้าย "เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์" "รัฐบาลไม่จริงจังกับการปฏิรูป" วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 14:23 น. 616
6 สัมภาษณ์ :::: สมลักษณ์ จัดกระบวนพล:กู้ “วิกฤตศรัทธา” ศาล จากหล่ม “ตุลาการภิวัตน์” วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 17:49 น. 914
7 สัมภาษณ์ :::: “ ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์” “ยุติธรรมชุมชน”ถอดสลักระเบิดได้ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 11:42 น. 426
8 สัมภาษณ์ :::::: “อคิน รพีพัฒน์” ใต้เงายุติธรรม “ตั้งสภาประชาชนถ่วงดุล – จำกัดการถือครองที่ดิน” วันพุธที่ 26 มกราคม 2011 เวลา 11:36 น. 408
9 สัมภาษณ์ :::: 'ชาญวิทย์ เกษตรศิริ'ปฐมบทความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในแบบเรียนภูมิศาสตร์ชั้นมัธยม วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 14:29 น. 1091
10 ปาฐกถา:::รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข:ที่มาและที่ไป" วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 17:42 น. 1105
11 ปาฐกถา:::::ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล “การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจในประเทศไทย ความจำเป็นแห่งยุคสมัย” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 16:48 น. 1403
12 สัมภาษณ์ ::: "ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ” ปฏิรูปประเทศไทยต้อง "ปฏิรูปความสัมพันธ์เชิงอำนาจ" วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2010 เวลา 11:24 น. 2190
13 สัมภาษณ์:::: “พงศ์โพยม วาศภูติ” เปรียบขรก.เหมือนโทรศัพท์มือถือ “เป็นเครื่องมือของรัฐ ยุคใดสมัยใดก็ต้องหยิบมาใช้” วันอังคารที่ 28 กันยายน 2010 เวลา 13:46 น. 910
14 สัมภาษณ์:::::: เรืองรวี พิชัยกุล พลเมืองหญิง หนึ่งในกก.ปฏิรูประบบงานตำรวจ กับมุมมอง “นักการเมืองมีมุ้ง ตำรวจก็มีมุ้ง” วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2010 เวลา 15:37 น. 1290
15 ปาฐกถาพิเศษ:::: อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ "ความคิดเชิงปรัชญากฎหมายของพระเจ้าอยู่หัว" (จบ) วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2010 เวลา 10:11 น. 1184
16 ปาฐกถาพิเศษ:::: “อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ” เรื่อง “ศาลยุติธรรม ความคาดหวังของสังคมไทย” (1) วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2010 เวลา 13:16 น. 1586
17 สัมภาษณ์::: “สิทธิโชค ศรีเจริญ” ถึงเวลาแล้วหรือยัง ประเทศไทยจะมีกฎหมายชุมนุมสาธารณะ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:48 น. 1458
18 สัมภาษณ์ :::: นักการเมือง หนาว ๆ ร้อน ๆ “ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา” พร้อมเปิดระบบฐานข้อมูลตรวจสอบบุคคลสาธารณะ ปลายปีนี้‏ วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 01:41 น. 1263
19 สัมภาษณ์ :::: ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กับการขับเคลื่อน “สร้างธรรมาภิบาล การเมือง การปกครอง” วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 08:22 น. 1736
20 ปาฐกถา ::: “นายกรัฐมนตรี กับ แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย” วันอังคารที่ 26 มกราคม 2010 เวลา 06:57 น. 1913

หน้า 1 จาก 2

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here สัมภาษณ์-ปาฐกถา การเมือง
ยืมเงิน