Font Size

Text Size

เอกสารประกอบการสัมมนา

# Item title Created Hits
1 ที่มาและแนวทางการแก้ไขปัญหาคดีโลกร้อน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 15:07 น. 875
2 ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัย โดย อาจารย์ สมสุข บุญญะบัญชา วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 17:55 น. 1094
3 เอกสารการบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดย.ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 11:33 น. 1693
4 เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการปฏิรูป วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 17:08 น. 4647
5 การผังเมืองของประเทศ : ปัญหาและการแก้ไข โดย นพนันท์ ตาปนานนท์ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 16:09 น. 1833
6 สัมมนาวิพากษ์ข้อเสนอปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร ของ คปร. วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 11:14 น. 1687

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน