Font Size

Text Size

ระบบงบประมาณ

budget

# Item title Created Hits
1 การเมืองว่าด้วยการกระจายงบประมาณและภาษีอากรระหว่างจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 12:01 น. 253
2 ร่างรายละเอียดแนวทางการดำเนินการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:49 น. 624
3 เอกสารข้อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ ว.ส.ท. ปฏิรูปประเทศไทย แก้ปัญหาคอรัปชั่นในวิชาชีพวิศวกรรมด้วยวิธีวิศวกรรม โดยนายธิติ ปวีณชนา วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:39 น. 711
4 เอกสารข้อเสนอการสร้างความเป็นธรรมในระบบงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดย..คณะกรรมการปฏิรูป วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 15:34 น. 723

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน