Font Size

Text Size

เอกสารแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:07 น.
SHARE STORE:
Digg
 

แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย

(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)

โดย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

ดาวน์โหลดหลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน