Font Size

Text Size
หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น ค่าจ้างและคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ครม.กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

Recommend Print

  • เขียนโดย ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง
  • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 20:52 น.
SHARE STORE:
Digg
 

วันที่ 26 เมษายน 2554 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน (รง.) นำประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้ง นี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ความรู้ ทักษะฝีมือและความสามารถที่สำคัญ)

และอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาวิชาชีพ ดังนี้

 

ดาวน์โหลด

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น ค่าจ้างและคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ยืมเงิน