Font Size

Text Size

ระบบการศึกษา

การศึกษา

# Item title Created Hits
1 บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยนโยบายเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ระยะที่1) วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:45 น. 451
2 ข้อสอบของสทศ. โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:20 น. 159
3 จับตาการปฏิรูปประเทศไทย โดย ชานนทร์ เดชะสุนทรวัฒน์ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 15:27 น. 344
4 หลักการประกันการศึกษาคุณภาพให้เด็กไทยทุกคน โดย สำนักงานปฏิรูป (สปร.) วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 14:51 น. 308
5 การเรียนรู้ภายหลังวิกฤตการณ์กับการจัดการบทบาทมหาวิทยาลัย โดย..สุริชัย หวันแก้ว วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 16:02 น. 748
6 เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ "หนังสือ สื่ออ่าน และการอ่าน" กลไกและเครื่องมือปฏิรูประบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อสร้างความสุข ความใฝ่รู้ตลอดชีวิต จัดโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 11:55 น. 858
7 การปฏิรูปประเทศสู่สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม โดย นิพนธ์ พัวพงศกร วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 16:13 น. 1176
8 การปฏิรูปประเทศไทย ไปสู่สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม มุมมองบางประการจากการศึกษาและการเรียนรู้ โดยกฤษณพงศ์ กีรติกร วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 16:09 น. 1224
9 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย ประเวศ วะสี วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 16:00 น. 1052
10 ความเหลื่อมลํ้าของโอกาสทางการศึกษากับ แนวโน้มของค่าจ้างในประเทศไทย โดย ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:53 น. 1566

หน้า 1 จาก 6

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน