Font Size

Text Size
หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น ระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม

ระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม

สวัสดิการสังคม

# Item title Created Hits
1 คำประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายประชาชน 40 องค์กรต่อการเลือกตั้ง 2554 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 21:22 น. 441
2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศ พ.ศ. 2554 เพื่อกำหนดนิยาม “ความก้าวหน้าของสังคมไทย” โดย วิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 16:12 น. 557
3 ความเสี่ยงของผู้ประกันตน โดย..ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:56 น. 583
4 บทความ..พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว เพิ่มโทษผู้เผยแพร่ข่าว-ภาพผู้ต้องหา"เด็ก-เยาวชน"จากจำคุก 6 เดือน เป็น 1 ปี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:03 น. 1711
5 พระราชบัญญัติ การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:24 น. 707
6 เอกสาร..จดหมายเปิดผนึก ถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เร่งรัดการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ...โดยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:25 น. 717
7 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ Workfare” โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 16:36 น. 1192
8 รายงานฉบับสมบูรณ์...ระบบการจัดสวัสดิการสำหรับคนกลุ่มเสี่ยง โดย..อนิณ อรุณเรืองสวัสด์ วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 16:17 น. 889
9 มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ #1 -เอกสาร..วาระที่ 8: เรื่อง ศิลปะกับการสร้างสรรค์และเยียวยาสังคม วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 16:10 น. 1023
10 มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ #1 -เอกสาร..วาระที่ 5 : เรื่อง การสร้างระบบหลักประกันในการดำรงชีพ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 15:33 น. 989

หน้า 1 จาก 5

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น ระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม
ยืมเงิน