Font Size

Text Size
หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน

การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน

ชุมชนเข้มแข็ง

# Item title Created Hits
1 ภูมิทัศน์และการเมืองของการพัฒนาชนบทไทยร่วมสมัย วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:01 น. 66
2 สังคมกำหนดวาระแห่งการปรองดอง โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันเสาร์ที่ 09 กรกฏาคม 2011 เวลา 00:34 น. 105
3 มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ #1 -เอกสาร..วาระที่ 6 : เรื่อง การสร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 15:44 น. 854
4 สัมโมทนียกถา การประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 14:38 น. 1002
5 บทความ“ความเห็นและข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ” โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 19:21 น. 1037
6 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2553 โดยสานักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2010 เวลา 13:01 น. 1181
7 หนังสือ ปัจจุบัน/ปฏิปักษ์/ปฏิรูป ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศไทย โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:42 น. 2156
8 บทความ สรุปแนวคิดข้อเสนอเรื่อง “ธนาคารลูกจ้าง” วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 11:37 น. 2801
9 สถาบันวิชาการท้องถิ่นกับกระบวนการสร้างและใช้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคม กรณีศึกษา ชุมชนวังน้ำเขียว โดย ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 11:37 น. 2275
10 บทความ เรื่อง “การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น” โดย พบสุข ช่ำชอง คณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 13:34 น. 2946

หน้า 1 จาก 9

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ หลากมิติ 14 ประเด็น การสร้างสำนึกร่วมของชุมชน
ยืมเงิน