Font Size

Text Size

บทความ

# Item title Created Hits
1 สังคมกำหนดวาระแห่งการปรองดอง โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันเสาร์ที่ 09 กรกฏาคม 2011 เวลา 00:34 น. 473
2 บทความ“ความเห็นและข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ” โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 19:21 น. 1539
3 บทความ สรุปแนวคิดข้อเสนอเรื่อง “ธนาคารลูกจ้าง” วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 11:37 น. 3302
4 บทความ เรื่อง “การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น” โดย พบสุข ช่ำชอง คณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2010 เวลา 13:34 น. 3546
5 บทความ เรื่องแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้ เขียนโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่) วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 15:34 น. 2902
6 การวิจัยชนบทสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะท้องถิ่น โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 16:13 น. 2957
7 บทความ เรื่องยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 14:47 น. 2933
8 บทความ เรื่อง ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประวัติศาสตร์ตำบล – พิพิธภัณฑ์ตำบล โดย ศาสตราจารย์ น.พ.ประเวศ วะสี วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 17:25 น. 2915
9 บทความ เรื่อง โลกาภิวัฒน์:อานิสงส์ถ้วนหน้า? โดย ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2010 เวลา 14:18 น. 3880

หลากมิติ 14 ประเด็น

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน