Font Size

Text Size
หลากมิติ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

# Item title Created Hits
1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้า ของประเทศ พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 15:58 น. 176
2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิรูปประเทศไทยในด้านสังคม โดย วรเดช อมรวรพิพัฒน์ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 14:39 น. 305
3 รายงานภาคผนวก รวมเอกสารข้อเสนอและเอกสารทํางานฉบับร่างของคณะกรรมการปฏิรูป วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:27 น. 749
4 รายงานผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 2550-2554 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:03 น. 843
5 รายงานผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550 – 2554 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:00 น. 678
6 รายงานผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทพ.ศ.2550-2554 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:55 น. 696
7 รายงานผลการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:51 น. 721
8 แผนแม่บทสิทธิมนุษยชน โดย..คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:16 น. 768
9 ผลสำรวจความเห็นสถานการณ์ไทย-กัมพูชา โดย..ศูนย์ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:54 น. 857
10 ประกาศนิติราษฏร์ เรื่อง ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความคำพิพากษาของศาลโลกคดีปราสาทพระวิหาร โดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:14 น. 817

หน้า 1 จาก 11

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยืมเงิน