Font Size

Text Size
หลากมิติ จิตสำนึกใหม่ จิตสำนึกใหม่

จิตสำนึกใหม่

จิตสำนึกใหม่

# Item title Created Hits
1 13 คำถามที่คนไทยตอบ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:32 น. 444
2 บทความเรื่อง..ทําแผนที่คนไทย-อภิวัฒน์ประเทศไทย โดย..ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 15:18 น. 747
3 บทเสวนา “ความหวัง...ความฝัน ปฏิรูปประเทศ” คุณอานันท์ ปันยารชุน - ศ.นพ.ประเวศ วะสี เสวนาจากเวทีวิชาการ ThaiPBS Forum ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 11:03 น. 726
4 บทความ จิตวิวัฒน์ เรื่อง "ปฏิรูปจิตสำนึก" โดย ศาสตรจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 16:39 น. 835
5 บทความ เรื่อง สัจจะและสมานฉันท์ (Truth and Reconciliation) โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 13:03 น. 767
6 บทความ เรื่องชาติวิกฤต-พลิกจิตถ้วนหน้า ปฏิวัติจิตสำนึก โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:08 น. 2434
7 บทความ เรื่องเมื่อหัวใจเรียกร้อง ความปรองดองก็มีโอกาส ยุทธศาสตร์เปลี่ยนหัวคนไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทย โดย ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 12:25 น. 2570
8 บทความ เรื่องสร้างเมืองไทยให้น่าอยู่ ใน 999 วัน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 11:35 น. 2719
9 บทความ เรื่องกล้าที่จะก้าวข้าม หัว สู่ หัวใจ โดย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:38 น. 2395
10 (ร่าง)รายงานการวิจัยสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นต่อการรณรงค์แก้ไขปัญหาในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2553(ก่อนเทศกาล):กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 10:42 น. 2874

หน้า 1 จาก 3

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ จิตสำนึกใหม่ จิตสำนึกใหม่
ยืมเงิน