Font Size

Text Size
หลากมิติ จิตสำนึกใหม่ จิตสำนึกใหม่ เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

# Item title Created Hits
1 การเสริมสร้างเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2011 เวลา 13:32 น. 680
2 ภาพรวมจริยธรรมของชาติ โดย ปราโมทย์ โชติมงคล วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 15:58 น. 1079
3 เอกสารประกอบในเวทีเสวนา"ขอพื้นที่ให้สติและปัญญาบ้าง" เรื่อง เป็นห่วงประเทศไทย โดย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:27 น. 3343
4 งาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มติ 10 เรื่อง การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 11:22 น. 2389

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ จิตสำนึกใหม่ จิตสำนึกใหม่ เอกสารประกอบการสัมมนา
ยืมเงิน