Font Size

Text Size

บทความ

# Item title Created Hits
1 น้ำท่วม รวมน้ำใจ ไทยพ้นวิบัติ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:20 น. 837
2 บทความเรื่อง..ทําแผนที่คนไทย-อภิวัฒน์ประเทศไทย โดย..ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 15:18 น. 1668
3 บทเสวนา “ความหวัง...ความฝัน ปฏิรูปประเทศ” คุณอานันท์ ปันยารชุน - ศ.นพ.ประเวศ วะสี เสวนาจากเวทีวิชาการ ThaiPBS Forum ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 11:03 น. 1477
4 บทความ เรื่องพุทธรรมชำระปัญหาสังคมได้อย่างไร โดย นายดำรงค์ ศิริพูนทรัพย์ วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 2010 เวลา 17:16 น. 2691
5 บทความ จิตวิวัฒน์ เรื่อง "ปฏิรูปจิตสำนึก" โดย ศาสตรจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 16:39 น. 1571
6 บทความจิตวิวัฒน์ เรื่อง "ปฏิรูปจิตสำนึก" โดย ศาสตรจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 14:58 น. 2476
7 บทความ เรื่อง สัจจะและสมานฉันท์ (Truth and Reconciliation) โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 15:59 น. 2722
8 บทความ เรื่อง สัจจะและสมานฉันท์ (Truth and Reconciliation) โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 13:03 น. 1482
9 บทความ เรื่องชาติวิกฤต-พลิกจิตถ้วนหน้า ปฏิวัติจิตสำนึก โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:08 น. 3220
10 บทความ เรื่องเมื่อหัวใจเรียกร้อง ความปรองดองก็มีโอกาส ยุทธศาสตร์เปลี่ยนหัวคนไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทย โดย ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 12:25 น. 3354

หน้า 1 จาก 3

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน