Font Size

Text Size

อื่นๆ

# Item title Created Hits
1 ทัศนะของประชาชนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย Chamber Business Poll วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 13:35 น. 262
2 เอกสาร สรุปการประเมินนโยบายสาธารณะด้วยความสุข โดย วลัยพร รัตนเศรษฐ คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2010 เวลา 15:46 น. 4175
3 หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนา ชุดที่ 3 มาช่วยกัน'ทำใหม่' ให้ดีขึ้น เขียนโดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 14:00 น. 2346
4 หนังสือความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด ความจริง ความดี ความงาม เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 14:55 น. 3820
5 หนังสือ การฝึกให้รู้ตัวเอง โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 16:28 น. 2555

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ยืมเงิน