Font Size

Text Size
หลากมิติ จิตสำนึกใหม่

บทความ เรื่องเมื่อหัวใจเรียกร้อง ความปรองดองก็มีโอกาส ยุทธศาสตร์เปลี่ยนหัวคนไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทย โดย ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 12:25 น.
SHARE STORE:
Digg
 

บทความ เรื่องเมื่อหัวใจเรียกร้อง ความปรองดองก็มีโอกาส
ยุทธศาสตร์เปลี่ยนหัวคนไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

โดย ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน

จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here หลากมิติ จิตสำนึกใหม่
ยืมเงิน