Font Size

Text Size
คณะกรรมการปฏิรูปฯ โครงสร้างคณะกรรมสมัชชาปฏิรูป

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

Recommend Print

  • เขียนโดย Administrator
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:08 น.
SHARE STORE:
Digg
 

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) 29 ท่าน

ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เลขานุการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป รวม 27 ท่าน

นายนพดล แก้วสุพัฒน์

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

นายดุสิต นนทะนาคร

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก
ราฮิมมูลา

นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

นายต่อพงษ์ เสลานนท์

นางเตือนใจ ดีเทศน์

รองศาสตราจารย์นิพนธ์
พัวพงศกร

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นางปรีดา คงแป้น

นายปรีดา เตียสุวรรณ

นางเปรมฤดี ชามภูนน

นายพลเดช ปิ่นประทีป

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

นายมานิจ สุขสมจิตร

นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์

นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข

นายวิชัย โชควิวัฒน

นายสน รูปสูง

 

นายสมพร ใช้บางยาง

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

 

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here คณะกรรมการปฏิรูปฯ โครงสร้างคณะกรรมสมัชชาปฏิรูป
ยืมเงิน