Font Size

Text Size
คณะกรรมการปฏิรูปฯ ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ

Recommend Print

  • เขียนโดย Administrator
  • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 17:07 น.
SHARE STORE:
Digg
 

 

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)

ที่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่การงาน
1 ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการปฏิรูป
2 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นักการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
3 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นักการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน
4 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช นักการศึกษาและการพัฒนาระบบราชการ
5 นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองด้านแรงงาน
6 นายนิธิ เอียวศรีวงศ์ นักประวัติศาสตร์
7 นายบัณฑร อ่อนดำ นักสังคมวิทยาชนบท (การพัฒนา)
8 นางปราณี ทินกร นักเศรษฐศาสตร์มหภาค
9 นายพงศ์โพยม วาศภูติ นักบริหารการปกครอง
10 นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ฐานทรัพยากรและเกษตรกรรายย่อย
11 พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต / รางวัลศรีบูรพา คนที่ 22
12 นางรัชนี ธงไชย นักการศึกษาทางเลือก
13 นายวิชัย โชควิวัฒน นักสาธารณสุข
14 นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ นักกฎหมาย
15 นายศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยา
16 นายสมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง
17 นางสมปอง เวียงจันทร์ แกนนำชาวบ้านปากมูล จ.อุบลราชธานี
18 นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา นักพัฒนาชุมชน
19 นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ มธ.,ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณกรรม
20 ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ นักมานุษยวิทยาและอดีตผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ขอนแก่น
21 นายเดชรัต สุขกำเนิด เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

ที่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่การงาน
1 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธา
2 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
- ทำงานเชื่อมโยงกับอบต.ทั่วประเทศกว่า 4,770 แห่ง
3 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- สามารถทำงานเชื่อมโยงศักยภาพของอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง
4 นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- เป็นแกนประสานเชื่อมการทำงานกับธุรกิจภาคการค้าและบริการทั่วประเทศ
5 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิพล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- เป็นแกนประสานเชื่อมการทำงานกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมระดับภาค และระดับจังหวัดทั่วประเทศ
6 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานสมาคมธนาคารไทย
- เป็นแกนประสานเชื่อมการทำงานกับธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ
7 นายชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ทำงานเชื่อมโยงสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อการสร้างสังคมเป็นธรรม
8 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ - ปลัดกระทรวงยุติธรรม
9 นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ - ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (civic net)
- ทำงานเชิงความคิดกับเครือข่ายพัมนาสังคมอย่างกว้าง
10 ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา - รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- รับผิดชอบโครงการเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกต่อสังคมไทย ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณะกรรมการขับเคลื่อนสันติวิธีในภาครัฐของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
11 นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ - นักวิจัยและผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม กับเครือข่ายผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
- อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
12 นายต่อพงษ์ เสลานนท์ - เป็นผู้พิการทางสายตา
- อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13 นางเตือนใจ ดีเทศน์ - อดีต สว.เชียงราย
- อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
- ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชน และเขตภูเขาทำงานติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติในสังคมไทย
14 รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร - ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งมีบทบาททำงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
15 นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ - ศิลปินแห่งชาติ สาชาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พ.ศ.2536
16 นางปรีดา คงแป้น - ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาคนจนในเมืองและชนบท ทำงานร่วมกับ 13 เครือข่ายเป็นเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) เช่น ปัญหาที่ดิน ปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากร ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์และคนไร้สัญชาติ และปัญหาความรุนแรงชายแดนใต้
17 นายปรีดา เตียสุวรรณ - นักธุรกิจที่มีบทบาทในการทำงานกับเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Thailand)
18 นางเปรมฤดี ชามภูนท - นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกหลายสมัย ที่มีทักษะในการบริหารท้องถิ่นเป็นที่ประจักษ์
- อดีตนายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- ผู้บริหารท้องถิ่นสตรีที่ได้รับการยอมรับสูงในวงการปกครองส่วนท้องถิ่น
19 นายพลเดช ปิ่นประทีป - เป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ทีวีไทย)
- เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาทำงานกับเครือข่ายประชาสังคมทั่วประเทศ
- อดีต รมช.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
20 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม - อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
- ประธานอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- ทำงานสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม มีเครือข่ายกว้างขวางทั่วประเทศ
21 นายมานิจ สุขสมจิตร - ที่ปรึกษา 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าว สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา
- ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการปฏิรูปสื่อ
22 นายรัชฎะ ศรีบุญรัตน์ - ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ทำงานกับเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
23 นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข - อดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
- สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
- ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่โดยชุมชน มีพื้นที่ทำงานในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
24 นายวิชัย โชควิวัฒน - ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
- ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา
25 นายสม รูปสูง - รองประธานสภาพัฒนาการเมือง คนที่ 1
- เลขานุการที่ประชุมระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล มีเครือข่ายสภาพัฒนาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศ
- เป็นปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน
26 นายสมพร ใช้บางยาง - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
27 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง - เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิผู้บริโภค มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้มีการใช้สิทธิของตนเองเพิ่มขึ้น และนำมาซึ่งการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค แก้ไขปัญหาของผู้บริโภคโดยรวม มีเครือข่ายผู้บริโภคกระจายอยู่ทั่วประเทศ
28 นายเอ็มนู ซิ่อสุวรรณ - รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชนกว่า 280,000 กลุ่ม
29 นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขานุการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here คณะกรรมการปฏิรูปฯ ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
ยืมเงิน