Font Size

Text Size
สัมภาษณ์-ปาฐกถา หลากมิติปฏิรูป 10 มิติ

หลากมิติปฏิรูป 10 มิติ

# Item title Created Hits
1 ความเป็นธรรมทางสังคม : สิ่งแวดล้อม กรณีอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 16:39 น. 198
2 ความเป็นธรรมทางสังคม : สิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองแร่ โดย อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 16:13 น. 211
3 ความเป็นธรรมทางสังคม : สิ่งแวดล้อม กรณีพลังงาน โดย นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 16:06 น. 203
4 ความไม่เป็นธรรมจากมุมมองของชาวบ้านอีสาน โดย อาจารย์ สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2011 เวลา 14:58 น. 237
5 การเสริมสร้างเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2011 เวลา 13:32 น. 228
6 ผลสำรวจ “ความรู้สึกของประชาชนต่อการบริโภคข่าวสาร” พร้อมบทวิเคราะห์ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 17:56 น. 250
7 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2 5 5 3 - 2 5 5 6 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2011 เวลา 15:53 น. 306
8 คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:42 น. 16914
9 “แถลงนโยบาย” อย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน โดยสวนดุสิตโพล วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:14 น. 304
10 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยืนยัน รับรองรายงานของอนุกรรมการสอบฯ อีเมลฉาว วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 18:21 น. 361

หน้า 1 จาก 8

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here สัมภาษณ์-ปาฐกถา หลากมิติปฏิรูป 10 มิติ
ยืมเงิน