อังคาร, กันยายน 14, 2010
   
Text Size

สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

Item title Created Hits
เอกสาร เรื่องสื่อกับการปฏิรูปประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2010 เวลา 14:21 น. 1208 hits
งานวิจัย การนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและมีอิศระของหนังสือพิมพ์"ประชาชาติธุรกิจ"(เครือมติชน):กรณีศึกษา ปตท. โดย สมปรารถนา คล้ายวิเชียร จาก สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 15:47 น. 797 hits
โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) เรื่อง (สรุป) ผลการศึกษารอบที่ 45/1 ปรากฎการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 11:29 น. 1069 hits
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2010 เวลา 11:25 น. 985 hits
คู่มือการทำข่าวม๊อบ จัดทำโดยศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:25 น. 767 hits
หนังสือ การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง เขียนโดย รอส โฮเวิร์ด แปลโดย วลักษณ์กมล จ่างกมล จาก สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:16 น. 592 hits
ข้อแนะนำเบื้องต้นในลักษณะแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนัก ข่าวในสถานการณ์การชุมนุมและการจลาจล โดยสถาบันเพื่อความปลอดภัยของสื่อมวลชนนานาชาติ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:01 น. 938 hits
แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:44 น. 887 hits
คู่มือวิทยุชุมชน (FNS) โดย กาญจนา แก้วเทพ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 15:07 น. 914 hits
บทความ เรื่องสื่อมวลชนบนถนนประชาธิปไตยใหม่ : เป็นกลาง ชี้นำ เลือกข้าง ? โดย ภัทมัย อินทจักร วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:58 น. 671 hits
แถลงการณ์ "ไม่เอาความรุนแรง" เรื่อง การทำงานท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง เครือข่าย “หยุดทาร้ายประเทศไทย – หยุดใช้ความรุนแรง” วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:47 น. 661 hits
งานวิจัยกรณีศึกษาการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพสื่อโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:53 น. 1123 hits
แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ร่วมสร้างสันติภาพ ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสังคม โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:18 น. 681 hits
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง สื่อสาธารณะ : แนวคิด บทบาท และความเป็นไปได้ในประเทศไทย1 โดย ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 17:14 น. 1138 hits
บทความ เรื่องการทำหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้ง จาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 17:11 น. 873 hits

หน้า 1 จาก 3

ข้อมูลสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 1083 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน