อังคาร, กันยายน 14, 2010
   
Text Size

สิ่งแวดล้อม-พลังงาน

สิ่งแวดล้อม-พลังงาน

Item title Created Hits
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 11:28 น. 377 hits
ชุดนโยบายสาธารณะ ลำดับที่ 5 เรื่อง ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โดย ดร.คุณหญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2010 เวลา 13:48 น. 985 hits
หนังสือ คู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ร่วมกันปฏิวัติพลังงาน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2010 เวลา 12:15 น. 682 hits
รายงานทีดีอาร์ไอ เรื่อง การสำรวจทัศนคติของประชาชน ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2010 เวลา 15:13 น. 773 hits
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน พ.ศ. 2553 จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 11:00 น. 1692 hits
เอกสารวิชาการชุดความรู้นโยบายสาธารณะ หนังสือหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ดร.มงคล รายะนาคร จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2010 เวลา 14:41 น. 1119 hits
บทความ เรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย ระพี สาคริก วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 17:40 น. 1428 hits
หนังสือ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จากวิชาการสู่การปฏิวัติ จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้นโยบาย วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 17:37 น. 1217 hits
บทความเรื่องภาษีสิ่งแวดล้อม ต้นทุนที่ 'ทุกคน'ต้องจ่าย จากวารสารสร้างสุข วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 14:28 น. 1504 hits
เอกสาร เรื่อง เศรษฐธรรม และนิติธรรม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และรองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 16:10 น. 1003 hits
บทความ เรื่อง 365 เหตุผลที่ไม่ควรจำนนต่อพลังงานนิวเคลียร์ จาก กรีนพีช วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2010 เวลา 17:37 น. 1018 hits
งานวิจัยโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จาก สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 15:51 น. 1178 hits
บทความ เรื่องมาบตาพุด:ยังไม่มีทางออก? โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:18 น. 1602 hits
โครงการวิจัยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Action Research and Workshop) การตั้งกองทุนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำ หรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การมีธรรมาภิบาล โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:25 น. 1167 hits
โครงการธรรมภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะเวลาที่ 2 วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:59 น. 1348 hits

หน้า 1 จาก 2

ข้อมูลสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 1083 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน