พฤหัสบดี, กรกฏาคม 08, 2010
   
Text Size

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

Title Created Hits
เอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ.2553 วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2010 เวลา 15:32 น. 165 hits
เอกสาร คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูป 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมัชชาปฏิรูป วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2010 เวลา 13:33 น. 161 hits
เอกสาร คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิรูป วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฏาคม 2010 เวลา 12:51 น. 204 hits
เอกสาร บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ... วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 18:07 น. 217 hits
เอกสาร แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ประชุมสมัยวิสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติครั้งที่ 1/2553 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2010 เวลา 18:00 น. 495 hits
เอกสารประกอบการประชุม เวทีสาธารณะปฏิรูปประเทศไทย สภาประชาชนเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดิน วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2010 เวลา 17:24 น. 248 hits
บทความเรื่อง “การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการเมือง” โดย ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 11:36 น. 225 hits
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 10:44 น. 531 hits
เอกสาร เรื่องภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2553 ปีที่7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2010 เวลา 17:40 น. 440 hits
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:28 น. 664 hits
เอกสารสัมมนา ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 จัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2010 เวลา 14:31 น. 1090 hits
หนังสือ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันพุธที่ 21 เมษายน 2010 เวลา 11:55 น. 772 hits
หนังสือการบริหารสังคม:ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก เขียนโดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม จาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2010 เวลา 13:58 น. 763 hits
บทความ เรื่อง อนาคตของประเทศไทยอยู่ที่การเติบโตทางปัญญาไม่ใช่เติบโตทางเศรษฐกิจ เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 14:50 น. 543 hits
ข้อมูล การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ (Thailand Research Reform) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 12:51 น. 1027 hits

หน้า 1 จาก 2

ข้อมูลสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 1168 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน