พฤหัสบดี, กรกฏาคม 08, 2010
   
Text Size

จิตสำนึกใหม่

จิตสำนึกใหม่

Title Created Hits
บทความ เรื่องชาติวิกฤต-พลิกจิตถ้วนหน้า ปฏิวัติจิตสำนึก โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:08 น. 200 hits
บทความ เรื่องเมื่อหัวใจเรียกร้อง ความปรองดองก็มีโอกาส ยุทธศาสตร์เปลี่ยนหัวคนไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทย โดย ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 12:25 น. 314 hits
บทความ เรื่องสร้างเมืองไทยให้น่าอยู่ ใน 999 วัน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 11:35 น. 359 hits
บทความ เรื่องกล้าที่จะก้าวข้าม หัว สู่ หัวใจ โดย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:38 น. 405 hits
(ร่าง)รายงานการวิจัยสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นต่อการรณรงค์แก้ไขปัญหาในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2553(ก่อนเทศกาล):กรณีศึกษาประชาชนอายุ 12-60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 10:42 น. 606 hits
เอกสาร สรุปการประเมินนโยบายสาธารณะด้วยความสุข โดย วลัยพร รัตนเศรษฐ คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2010 เวลา 15:46 น. 830 hits
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนา ชุดที่ 3 มาช่วยกัน'ทำใหม่' ให้ดีขึ้น เขียนโดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 14:00 น. 376 hits
หนังสือความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด ความจริง ความดี ความงาม เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 14:55 น. 722 hits
หนังสือ การฝึกให้รู้ตัวเอง โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 16:28 น. 402 hits
บทความ เรื่อง คุณธรรม-จริยธรรม ระเบียบวาระแห่งชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2010 เวลา 16:25 น. 1194 hits
บทความเรื่อง อนาคตประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 13:09 น. 755 hits
บทความเรื่อง ทางออกจากวิกฤต โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 13:07 น. 886 hits
เอกสารประกอบในเวทีเสวนา"ขอพื้นที่ให้สติและปัญญาบ้าง" เรื่อง เป็นห่วงประเทศไทย โดย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:27 น. 885 hits
บทความเรื่อง ความสุขของคนทั้งมวล(Happiness For All) โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:43 น. 795 hits
บทความ เรื่อง เปลี่ยนวิถีคิดฉับพลัน สงบเย็นฉับพลัน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:08 น. 483 hits

หน้า 1 จาก 2

ข้อมูลสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 1130 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน