พฤหัสบดี, กรกฏาคม 08, 2010
   
Text Size

การเมือง ความยุติธรรม

การเมือง ความยุติธรรม

Title Created Hits
บทความประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย สังคมนำ-การเมืองตาม โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 17:41 น. 359 hits
บทความ เรื่อง “ตำรวจไทย”ป่วยหนัก โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฏาคม 2010 เวลา 11:59 น. 404 hits
สรุปการแสดงความเห็น “ทางออกประเทศไทยในวิฤตทางการเมืองไทย : Road Map ภาคพลเมือง” จาก สภาพัฒนาการเมือง วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 13:24 น. 378 hits
บทความ เรื่อง การให้การศึกษาเรื่องประชาธิปไตย กับความแตกต่างหลากหลายในสังคม จาก สภาพัฒนาการเมือง วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 11:30 น. 260 hits
บทความ เรื่อง ตัดต่อและเติมเพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมือง โดย ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองมาตรา 7 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 11:27 น. 196 hits
บทความ เรื่องการเรียนรู้หลังวิกฤตการณ์ผ่านพ้น : โอกาสปฏิรูปตนเองและสังคมการเมือง โดย สุริชัย หวันแก้ว วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2010 เวลา 14:38 น. 345 hits
บทสรุปการประชุมเรื่อง ประชาธิปไตยไทยจะไปรอดได้อย่างไร ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:29 น. 495 hits
งานวิจัย เรื่อง"แนวทางการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง" โดย กมล กมลตระกูล จาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2010 เวลา 17:19 น. 457 hits
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540” โดย ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จาก สถาบันพระปกเกล้า วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 15:36 น. 683 hits
รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี จาก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 15:15 น. 712 hits
สรุปเนื้อหาการอภิปรายทางวิชาการ “ไขรหัส 291 : ทางออกวิกฤตการเมืองไทยจริงหรือ ? ” จากสถาบันพระปกเกล้า วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 13:43 น. 494 hits
รายงานผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ การบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 1 : ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2010 เวลา 16:28 น. 547 hits
รายงานการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และค่านิยมของเยาวชนไทย พ.ศ.2550 จาก สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2010 เวลา 14:53 น. 503 hits
การปาฐกถาเวทีนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หัวข้อ สิทธิชุมชน:รากฐานการเมืองภาคพลเมือง จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2010 เวลา 16:47 น. 494 hits
เอกสารสรุปการสัมมนา “การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน” ร่วมจัดโดย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ วันพุธที่ 21 เมษายน 2010 เวลา 14:54 น. 567 hits

หน้า 1 จาก 6

ข้อมูลสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 1107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน