รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74110 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74130 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน(74110) และ ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย(74130) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
2. ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
3. ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
4. ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
5. ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
6. ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
7. ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
8. ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
9. ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
10. ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ้อมน้อย รหัสไปรษณีย์ 74130

ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์สมุทรสาคร จุดที่ 2 บริเวณโครงการสำนักงานบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2 (สวนหลวง) สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74131 ไปรษณีย์ตลาดเก้าแสน 273/72-73 หมู่ 6 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด