รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13130 จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
18270 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา หมู่ 1-5,หมู่ 7-10
13130 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา หมู่ 6
13130 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ(13130) และ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน(18270) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
2. ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
3. ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
4. หมู่ 1-5,หมู่ 7-10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าลาน รหัสไปรษณีย์ 18270
5. หมู่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
6. ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
7. ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
8. ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
9. ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
10. ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
11. ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130