รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13270 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย(13270) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
2. ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
3. ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
4. ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
5. ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
6. ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270