รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13220 ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน(13220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
2. ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
3. ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
4. ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
5. ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
6. ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
7. ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
8. ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
9. ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
10. ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
11. ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
12. ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
13. ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
14. ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
15. ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
16. ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
17. ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220