รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13160 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13180 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13170 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 18 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 3 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน(13160) ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย(13170) และ ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์(13180) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
2. ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
3. ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
4. ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
5. ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
6. ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
7. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
8. ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
9. ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
10. ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
11. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
12. ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
13. ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
14. ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
15. ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
16. ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
17. ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
18. ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160

ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ประตูน้ำพระอินทร์ จุดที่ 1 บริเวณชุมชนหน้าโรงเรียนเสริมมิตรศึกษา หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด