รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13190 กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 23 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร(13190) และ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร(13290) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
2. ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
3. ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
4. ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
5. ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
6. ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
7. ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
8. ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
9. ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
10. ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
11. ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
12. ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
13. ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
14. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
15. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
16. ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
17. ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
18. ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
19. ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
20. ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
21. ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
22. ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
23. ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190