รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13240 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก(13240) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
2. ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
3. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
4. ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
5. ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240