รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74120 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป)
70210 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36/1-7
74120 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
70210 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1(บ้านเลขที่ 1-26)
74120 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1(บ้านเลขที่ 27 ขึ้นไป) และ หมู่ 2-10
74120 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า(70210) และ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว(74120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
2. ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
3. ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
4. ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
5. ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
6. หมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป) ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
7. หมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36/1-7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
8. ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
9. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
10. หมู่ 1(บ้านเลขที่ 1-26) ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
11. หมู่ 1(บ้านเลขที่ 27 ขึ้นไป) และ หมู่ 2-10 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
12. ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
13. ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
14. ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120