รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13000 กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 21 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา(13000) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
2. ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
3. ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
4. ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
5. ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
6. ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
7. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
8. ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
9. ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
10. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
11. ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
12. ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
13. ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
14. ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
15. ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
16. ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
17. ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
18. ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
19. ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
20. ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
21. ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
13002 ไปรษณีย์เดชาวุธ 11/11 ถนนเดชาวุธ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13010 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา 100 หมู่ 5 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์พระนครศรีอยุธยา จุดที่ 2 บริเวณหน้า หจก.อยุธยาศูนย์ล้อ ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 126 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด