รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13230 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง(13230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
2. ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
3. ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
4. ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
5. ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
6. ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
7. ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230