รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13170 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)
13180 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หมู่ 5
13170 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย(13170) และ ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์(13180) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
2. ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
3. ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
4. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
5. หมู่ 5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
6. ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
7. ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
8. ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
9. ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
10. ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
11. ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170

ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อุทัย จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกคลองสี่ขวา ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ประตูน้ำพระอินทร์ จุดที่ 2 บริเวณป้อมตำรวจบริการประชาชนตลาดวังน้อย ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด