รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14160 โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง
14160 มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง
14160 ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
14160 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 อบทม สามโก้ อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้(14160) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
2. ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
3. ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
4. ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
5. ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160