รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13210 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)
13000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา หมู่ 2
13210 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา(13000) และ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย(13210) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
2. หมู่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
3. ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
4. ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
5. ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
6. ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
7. ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
8. ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
9. ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
10. ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
11. ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210

ในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อุทัย จุดที่ 2 บริเวณตึกทางเข้าหมู่บ้านศุภิสรา หมู่ 4 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13001 ไปรษณีย์โรจนะ 83/13-14 หมู่ 1 ถนนโรจนะ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 104/3 หมู่ 2 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด