รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี(22000) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
2. ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
3. ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
4. ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
5. ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
6. ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
7. ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
8. ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
9. ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
10. ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
11. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

ในอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์จันทบุรี จุดที่ 1 หน้าหมู่บ้านศิลาพรวิลล์ เกาะขาวง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์จันทบุรี จุดที่ 2 บริเวณถนนตรีรัตน์ หน้าศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์จันทบุรี จุดที่ 3 เคหะชุมชนจันทบุรี 2 ระยะ 1 บ้านเอื้ออาทรจันทบุรี ระยะ 3/1 (พระยาตรัง) ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22001 ไปรษณีย์จันท์ธานี(บางกะจะ) 37 ถนนเบญจมราชูทิศ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด