รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74000 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร(74000) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
2. ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
3. ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
4. ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
5. ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
6. ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
7. ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
8. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
9. ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
10. ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
11. ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
12. ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
13. ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
14. ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
15. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
16. ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
17. ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
18. ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 5 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์สมุทรสาคร 2 จุดที่ 1 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์สมุทรสาคร 2 จุดที่ 2 บริเวณโครงการหมู่บ้านการเคหะนาดี นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์สมุทรสาคร จุดที่ 1 บริเวณโครงการหมู่บ้านมั่งมีศรีสุข พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74001 ไปรษณีย์ท่าฉลอม 279/9 ค. ถนนสุทธิวาตวิถี ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74002 ไปรษณีย์มหาชัย 886 ถนนสุคนธวิท มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด