รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอจังหวัด
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอ จังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 0 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 0 แห่ง คือ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ