รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10600 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10600 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
2. แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
3. แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
4. แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10602 ไปรษณีย์วงเวียนใหญ่ 445-447 ถนนประชาธิปก สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
10604 ไปรษณีย์คลองสาน 431,433,435,437,439 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สินสาธร 77/33 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนกรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด