รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10150 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน(10150) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150
2. แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150
3. แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150
4. แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150