รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10210 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่(10210) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210
2. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210
3. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10211 ไปรษณีย์ดอนเมือง 329 ซอยเชิดวุฒากาศ 11 ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10213 ไปรษณีย์กองทัพอากาศ 171 อาคารที่ทำการหลังใหม่ ภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10216 ไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้นที่ 3 ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด