รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10300 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งแขวง ยกเว้นภายในพระราชวังดุสิต
10303 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในพระราชวังดุสิต
10300 สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต(10300) และ ที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา(10303) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
2. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
3. แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
4. ทั้งแขวง ยกเว้นภายในพระราชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
5. ภายในพระราชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จิตรลดา รหัสไปรษณีย์ 10303
6. แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10301 ไปรษณีย์บางกระบือ 871/20-21 ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10302 ไปรษณีย์ทำเนียบรัฐบาล 1 ถนนพิษณุโลก (ภายในทำเนียบรัฐบาล) ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10304 ไปรษณีย์ศึกษาธิการ 319 อาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10305 ไปรษณีย์รัฐสภา 2 อาคารรัฐสภา3 ถนนอู่ทองใน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด