รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10170 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน(10170) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
2. แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
3. แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
4. แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
5. แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
6. แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.บรมราชชนนี (ขาเข้า) ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บรมราชชนนี (ขาเข้า) เลขที่ 302/4 ถนนบรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด